תקנון האתר

1.     כללי

 

השימוש באתר זה (להלן: "האתר") כפוף לקבלת כל התנאים המפורטים בהסכם זה במלואם. השימוש באתר מהווה הסכמה לכל התנאים שבהסכם זה.

הסכם זה נוקט בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מתייחס הן לגברים והן לנשים.
חברת Service Management Systems 2010 LTD  ו/או כל גוף שבשליטתה ו/או מי מטעמה (להלן, ביחד ולחוד: "החברה" ו/או "הנהלת האתר") רשאית להעביר הסכם זה, ואת כל הזכויות והחובות הנובעות ממנו, למי שתחפוץ ובכל דרך שתבחר.

 

הסכם זה מייצג את ההסכם השלם והמלא בין הגולש/מעיין/שוהה/משתמש וכיוצ"ב באתר ו/או מי מטעמו (להלן, ביחד ולחוד: "המשתמש") והחברה בהקשר עם האתר, ומחליף כל תקשורת או הצעה קודמת או עכשווית, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש והחברה בהקשר לאתר.

 

הוראות הסכם זה מוסיפות על זכויות החברה לפי כל דין.

בהסכם זה – כל דבר שאסור לביצוע באתר אסור גם על דרך של הפניה למקורות אחרים כגון, בין היתר, לאתרים אחרים.

 

2.     תנאי השימוש באתר

השימוש באתר מותר לגילאי 18 ומעלה בלבד.

 

השימוש באתר – על ידי העלאת תכנים, על דרך של שימוש בתכנים ובכל דרך שהיא - הוא על אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש בלבד.

 

לא תהיה למשתמש כל זכות לטענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי החברה ו/או הנהלת האתר בגין כל סיבה שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין.

 

אסור להשתמש באתר לכל תכלית מסחרית למעט לצורך הפקת מסמך ההנמקה כמתואר באתר, ובכלל זה לא לפרסם – בכל דרך שהיא ובכל אחד מחלקי האתר - ולא להתיר לצדדים אחרים לפרסם כל מסר מסחרי או פרסומת אלא בהרשאה מפורשת בכתב ומראש מהחברה.

 

מותר להרשם לאתר פעם אחת בלבד ותחת שם משתמש אחד בלבד.

 

הכניסה לאתר תתבצע אך ורק על ידי שם המשתמש שאיתו נרשמת.
המשתמש מתחייב שלא למסור את הקוד הסודי שלו ושלא להשתמש בקוד הסודי של אחר.

 

אין לשנות ו/או למחוק בשום דרך שום פרט מפרטיו של משתמש אחר ו/או שום חלק מחומרים שהעלה משתמש כלשהו לאתר.

 

אין להפריע בכל דרך שהיא לאחרים להשתמש באתר.

 

ניצול משאבי המערכת בצורה ו/או במידה המשפיעה על תפקוד השרתים ו/או על תפקוד אתרים אחרים ו/או על השירותים שניתנים על ידי החברה אסורה בהחלט ועלולה להביא להפסקת מתן השרות למשתמש, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

3.     תשלום

תמורת השימוש באתר יחויב המשתמש בתשלום חודשי בסכום המופיע באתר (להלן: "התשלום") אשר ייגבה באמצעות כרטיס אשראי ע"י הזנת הפרטים במקום המיועד לכך באתר. במידה והמשתמש אינו מעונין לבצע את פעולת התשלום באמצעות האינטרנט, יוכל המשתמש לבצע את התשלום באמצעות טלפון שמספרו 
077-3013396  או בדרכים אחרות כפי שיעודכנו מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה התשלום מעת לעת.

 

התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, וזאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט. מובהר בזאת כי אישור הרכישה בפועל יהיה רק לאחר אישור חברת האשראי לחיוב מיידי ומלא. חיוב כרטיס האשראי יבוצע על בסיס חודשי מיום קבלת אישור חברת האשראי ויימשך כל עוד לא הודיע המשתמש בכתב על רצונו להפסיק את השימוש באתר . ניתוק המשתמש מהאתר והפסקת החיוב יכנסו לתוקף בסוף החודש בו ניתנה ההודעה על ידי המשתמש, כך שהמשתמש לא יחוייב החל מהחודש שלאחר החודש בו ניתנה ההודעה. על משתמש המעוניין להפסיק את השימוש באתר לשלוח הודעת דואר אלקטרוני ובה בקשה מפורשת להפסקת השימוש באתר לכתובת info@sms2010.co.il או בדרכים אחרות כפי שיעודכנו מעת לעת.

 

מובהר ומוסכם בזאת כי השימוש באתר יתאפשר אך ורק למשתמשים אשר חשבונם בחברת האשראי יאפשר גביה, וזכות שימוש זו תופסק במקרה ולא תתאפשר גביה מסיבות שאינן קשורות באתר. המשתמש מתחייב כי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות אל האתר עם הפסקת זכות השימוש באתר.

 

המשתמש מודע לכך כי מאחר ומדובר באתר המקושר לרשת האינטרנט העולמית לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי החברה ו/או מי מטעמה, ומסירת פרטיו באמצעות האתר נעשית על אחריותו המלאה של המשתמש בלבד. מובהר בזאת כי אם יחשפו פרטי המשתמש עקב חדירת צד ג` לאתר או מכל סיבה אחרת, לא תחול על החברה כל אחריות לפיצוי המשתמש.

4.     איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור

אסור להעלות לאתר בכל דרך ובכל צורה שהיא כל תוכן מכל סוג שהוא (להלן: "תוכן" ו/או "תכנים"), שתוכנו בלתי-חוקי ו/או שנועד למטרות בלתי-חוקיות ו/או למטרה האסורה על פי התנאים הכלולים במסמך זה ו/או שעלול לגרום נזק לאתר, לחברה או להנהלת האתר, לרבות, בין היתר, כל חומר העובר בכל דרך על דיני מדינת ישראל ו/או כל דבר העלול לעודד, לשדל, להמריץ ו/או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלול לעורר אחריות משפטית

 

בנוסף ומבלי לפגוע באמור לעיל, אסור להעלות לאתר בכל דרך ובכל צורה שהיא כל תוכן מכל סוג שהוא הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש ובכתב מאת החברה

 

חל איסור מוחלט גם על העלאה או שימוש בתכנים המכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא ו/או כל סוג דומה של תוכן, תוכנית אן תוכנה העלולים לגרום נזק ו/או לפגום במידע ו/או בפעולתו של מחשב אחר.
המשתמש מתחייב למלא באופן מדויק ושלם את כל התנאים והחובות הכלולים בהסכם זה ובתנאי השימוש האחרים באתר ולשפות ו/או לפצות את החברה או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה שיגרמו להם, לרבות שכר טרחת עורכי-דין והוצאות משפט, לרבות, בין היתר, עקב הפרת תנאי השימוש.


5.     העדר  אחריות
המידע באתר אינו מהווה יעוץ מקצועי או אחר ואינו מהווה תחליף להתייעצות עם גורמים מקצועיים ו/או לקבלת הכשרה מקצועית מתאימה. החברה מדגישה בזאת כי פעילות בנכסים פיננסים, שוק ההון נכסי חיסכון ארוך טווח, מוצרים פנסיוניים וכיסויים ביטוחיים ובכל תחום אחר לגביו מופיע מידע באתר דורשת מומחיות מקצועית מיוחדת ו/או רשיון מתאים. כל פעילות כנ"ל ובכלל נעשית על דעת ובאחריות מלאה של המשתמש בלבד. המידע והשירות באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי בכלל, ובתחומים הנ"ל בפרט. המשתמש מצהיר כי הוא בעל ידע ונסיון בתחומים ובתכנים המפורטים באתר וככל שאינו, השימוש באתר אינו מחליף יעוץ פרטני ומקצועי שמומלץ לו לקבל בתחומים אלו.
אין לראות בתכנים המופיעים באתר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני ו/או שיווק או יעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ו/או מקרה ו/או עסקה וכיוצ"ב. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
מובהר כי לחברה ו/או מי מטעמה לרבות, בין היתר, למנהלי/עורכי/כתבי האתר, קיימת החזקה ו/או עשויה להיות החזקה במניות ו/או בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים שונים וכיוצ"ב הנסקרים בנתונים המתפרסמים באתר, ו/או קשרים עסקיים ו/או אחרים עם גופים ו/או תאגידים ו/או אנשים וכיוצ"ב, לרבות, בין היתר, בעלי עניין ופעילות בנכסים פיננסיים.
התכנים והנתונים באתר זה מתקבלים ממקורות שונים ואינם באחריות החברה. התכנים והשירותים באתר זה עלולים להכיל טעויות, אי-דיוקים ו/או שגיאות. מי שבוחר להסתמך על מידע המופיע באתר עושה זאת על אחריותו המלאה. על המשתמש מוטלת החובה והאחריות לוודא את נכונות הנתונים במהלך השימוש באתר.
החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו, בשום מקרה,  בכל אחריות ביחס למידע ו/או התכנים ו/או השירותים הנמסרים באתר ולכל נזק (ישיר, עקיף ו/או אחר), אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשים או לכל צד שלישי מכל סיבה שהיא, לרבות אך ללא הגבלה - נזק למחשבים או לציוד אחר, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי-אספקה של שירותים, או בכל דבר מה שהושג באמצעות האתר, או הנובע בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, כל זאת אפילו אם נודע לחברה או למי מספקיה על האפשרות של גרימת נזק כאמור.
האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התכנה העומדת בבסיסו, מידע וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כמות-שהם (As is). אם אינך מרוצה מהאתר או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.
החברה אינה מתחייבת ששירות האתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני פריצות, גישה בלתי-מורשית ו/או תקלות, נזקים וקלקולים בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה, לרבות, בין היתר, בגין הפסקות - זמניות או קבועות - בשירות, אבדן הודעות שנשלחו למשתמש או על ידו וכל פגיעה או שיבוש בשלמות או בתוכן של התכנים שהוצגו באתר.
ידוע למשתמש כי שירות האתר מתנהל באמצעות שרת מחשב שאינו בשליטת או בחזקת החברה.
המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים, ושהחברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש (לרבות, בין היתר, פרטים שהמשתמש הזין לאתר), הנובע, בין היתר, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים.
החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך.
כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר זה הינה באחריותך המלאה בלבד.
החברה אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים באתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או כי יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך.


6.     זכויות יוצרים וקניין רוחני
כל התכנים המופיעים באתר וכן תוכנת האתר והאתר עצמו כפופים לזכויות קניין רוחני , לרבות, בין היתר, פטנטים ו/או סימני מסחר ו/או סוד מסחרי ו/או זכויות יוצרים של החברה ו/או מי מטעמה.

התכנים מכל סוג ומין הנמצאים באתר ו/או בפרסומות ו/או בדואר אלקטרוני המשוגר ו/או במידע שהוצע לך ע"י החברה או ספקיה, מוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים ו/או סודות מסחריים וקניין רוחני אחרים לפי העניין.
 מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הינן של החברה בלבד, או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת החברה בכתב ומראש.
סימני המסחר לרבות, בין היתר, הלוגו של האתר ושל החברה, המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של החברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.
בנוסף למתחייב מכל דין ומבלי לפגוע בו, אסור להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה או השירותים שמקורם באתר בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.
אין לסחור בתכנים המועלים לאתר זה אלא ברשותו של בעל זכויות היוצרים של התוכן הרלוונטי ו/או על פי כל דין.

7.     הגבלת הגישה
החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה ו/או להפסיק את הגישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, בכל עת ומכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

8.     שינוי השירותים והפסקתם
החברה ו/או מי מטעמה רשאית לסגור את האתר או לשנותו, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא צורך בהודעה מראש.

החברה תוכל לשנות מעת לעת את שירותי האתר, היקפו, זמינותו וכל היבט אחר הכרוך בו, בלא צורך במתן הודעה מראש.
מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי-נוחות וכיוצ"ב. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתר. במידת האפשר, תימסר על כך הודעה מראש על ידי פרסום באתר, אך החברה אינה מחוייבת לכך.

החליטה החברה לבטל הסכם זה ו/או החליטה החברה להפסיק את מתן שירותי האתר כליל, לא תהיה החברה מחויבת בשמירת המידע והיא תהיה רשאית למוחקו בלא גיבוי.

9.     שינויים בתנאי השימוש
החברה שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את תנאי הסכם זה, מבלי להודיע על שינויים כאמור. כניסת המשתמש לאתר ו/או השימוש בו מהווים הסכמה לתנאי השימוש כפי שהם במסמך זה ו/או כפי שיהיו לאחר כל שינוי.
החברה תודיע פרק זמן סביר מראש על שינויים אלה, באופן שיאפשר למשתמש לאשר את הסכמתו לשינויים או לסרב לקבלם. המשך השימוש בשירות האתר יותנה בקבלת אישור מהמשתמש לשינויים אלה. סירב המשתמש לקבלם, או לא אישר את הסכמתו להם, תפקע זכותו להשתמש בשירותי האתר בלא שתהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, גם אם המשיך להשתמש באתר בפועל ולא נחסם על ידי הנהלת האתר או החברה.
אם ייקבע שחלק כלשהו מהסכם זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכח כל דין או פסיקה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.

10.  שימוש בפרטים אישיים ופרטיות

 החברה רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר  ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת קשר אתך או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, ככל שהחוק מתיר זאת. מבלי לפגוע באמור לעיל, 

 

החברה מתחייבת שלא להעביר את פרטי לקוחות המשתמש, אשר יעודכנו באתר על ידי המשתמש, לצד ג` כלשהו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע גישה לאתר ממשתמש שיבקש שלא לקבל מסרים מסחריים.
החברה שומרת על זכותה לגלות בכל עת כל מידע כפי שיידרש, לרבות את פרטיך האישיים,  על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת כל דין, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישת רשות מוסמכת, או כאשר תעמוד בפני סכנה של תביעה משפטית נגדה ו/או נגד מי מטעמה בגין פעולות שעשית או שאפשרת להן להיעשות באתר, הן במישרין והן בעקיפין, הן על דרך של מעשה והן על דרך של מחדל.
החברה רשאית להשתמש בפרטיך לצורך יצירת קשר עמך, התאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות ולצורך שיפור השירות שהיא מציעה לך באתר.
החברה או מי מטעמה יהיו רשאים להציג בפני משתתפי האתר פרסומות מסחריות מכל סוג ובכל צורה שהיא.

החברה אינה נושאת באחריות כלשהי לתוכן הפרסומות או דברי הדואר המסחריים שישוגרו אל משתמשי האתר. כל תלונה, תביעה ו/או דרישה בעניינים אלה יופנו לגורם שמטעמו נשלח דבר הדואר או למפרסם המודעה, לפי הענין.
במידה ותבחר להרשם לקבלת עדכונים, חדשות, מידע או כל תוכן אחר, החברה לא תהיה אחראית למצב בו גורם כלשהו ישתמש, בכל דרך שהיא, ללא הסכמתה, בכתובת שמסרת בעת הרישום.

יודגש כי אין באמור בהסכם זה בכלל, ובפרק זה בפרט, בכדי ליתן למשתמש זכויות כלשהן באשר לפעילות החברה, לרבות, ביו היתר, לעניין מכירת ו/או העברת החברה.

 

11.  מחיקת מידע וגיבוי
החברה לא מתחייבת לגבות את המידע המופיע באתר, אך שומרת לעצמה את הזכות לעשות כן. גם אם גיבתה החברה את המידע כאמור, היא שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לעשות כן. מומלץ למשתמש לנהל בעצמו גיבוי של כל הנתונים אשר הזין לאתר ו/או קיבל מהאתר.

 

12.  תמיכה טכנית
החברה תעשה מאמצים כנים וסבירים לסייע לפניות בעניינים טכניים.

 

13.  שיפוי ופיצוי
המשתמש ישפה ויפצה את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה מכל סוג ומין שייגרמו להם, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, לרבות, בין היתר, עקב הפרת התחייבויות המשתמש בתנאי שימוש אלה.


14.  מידע ותכנים באינטרנט
אתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט נוספים. אין החברה נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם או לתכנים המופיעים באתר זה.
 אין בהכללת קישורים אלה באתרי החברה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.
 החברה אינה מתחייבת כי הקישורים יהיו תקינים.
החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, והכל לפי שיקול דעתה המוחלט.
העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.
החברה לא תישא באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו באתר עצמו על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או שימוש בהם.
אין לייחס להמלצות או לתיאור אתרים המופיעים באתר כל תוקף מחייב.
המשתמש מודע לכך כי תשדורת של מידע אל האתר וממנו אינן חסויות, ושהנטל לשמירת סודיותן של תקשורות המועברות אל האתר, ממנו ודרכו, מוטל עליו באופן בלעדי.

15.  קניות, מידע מסחרי ופרסומות
החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר או באמצעותו.
פירסום המודעות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה.
כל עיסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר, ולהנהלת האתר או למי מטעמה לא תהיה כל אחריות בעניין לרבות, בין היתר, לגבי ההתקשרות, לגבי האספקה, לגבי טיב המוצר/שירות וכו`.
החברה איננה צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או ירכשו באמצעותן.

16.  דין ומקום שיפוט
הסכם זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל.
כל חילוקי דעות בין הצדדים שיתגלעו בקשר להסכם זה או לביצועו ולא באו על פתרונן בין הצדדים על פי האמור בהסכם זה, יתבררו בפני בורר אשר ימונה על ידי המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל.
על הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח-1968, התקנות שהותקנו מכוחו וכללי המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל.
פסק הבוררות יהיה ניתן לערעור בפני בורר על פי הוראות סעיף 21א לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968, והתוספות לחוק.
הסכם זה מהווה שטר בוררין בין השותפים, לרבות עזבונו של כל אחד מהם, וחתימת השותפים על הסכם זה כמוה כחתימה על שטר בוררות בלתי חוזר והתחייבות להתדיין בפני הבורר עם השותף השני ו/או עם עזבונו.


17.  מובהר בזה כי אס.אמ.אס. סרוויס מנג'מנט סיסטמס בע"מ אינה מספקת ייעוץ ו/או המלצות משפטיות ללקוחותיה, וכי האחריות לקיום כל הוראות הדין חלה על המשתמש בלבד; מומלץ כי המשתמש יהיה בקיא ויקבל ייעוץ משפטי מתאים לצרכיו, בין השאר לעניין אופן מילוי חובותיו כבעל רישיון ולרבות במסגרת השימוש בטפסי המערכת והחתמת לקוחותיו.

השימוש באתר אינטרנט זה אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים הכלולים במסמך זה.

צרו איתנו קשר

פיתחנו את המערכת בכדי לתת את המענה האולטימטיבי לאנשי הביטוח והפיננסים.

נשמח לשוחח, להסביר יותר ולתת תשובה לכל שאלה.

שירות תמיכה והדרכה

מחלקת שירות הלקוחות וההדרכה, מעניקים מענה מקצועי והדרכתי מידי יום, הן באמצעות הטלפון והן באמצעות פגישות וירטואליות ופרונטליות.

שעות הפעילות בימים: א - ה בין השעות: 8:30-17:00

077-5492686

המותגים שלנו

logo
הדרך הקלה לעבודה יעילה
סימולטור נכסים
סימולטור ייחודי המשלב את ה"גמל-נט", "פנסיה-נט" ו"ביטוח-נט" במקום אחד

Copyright © 2021 S.M.S. Service Management Systems LTD All Rights Reserved.